LØBSREGLEMENT

§ 1

Startberettigede ponyer.

Ponyer skal være under 148 cm for at være startberettiget. Det er kun tilladt at starte ponyer, hvor der er forevist gyldig vaccinationsattest. Ved genvaccination skal der igen fremvises vaccinationsattest.    Ponyen skal være minimum 3 år (følger kalenderåret). Ponyer der lider af smitsomme sygdomme hvis der er risiko for ponyen viderebringer sygdomme fra egen stald, må ikke deltage eller komme på banen. Der vil i løbet af løbs sæsonen være uanmeldt dyrlægekontrol på banen. Ponyen skal være i en rimelig løbsmæssig forfatning. Det er dommerkomiteens opgave at gribe ind, hvis det ikke er tilfældet.

 

§ 2

Udelukket fra løb er:

Det er forbudt at starte rene trav- eller galopheste.

Drager bestyrelsen eller dommerkomiteen tvivl om afstamningen, er ponyen ikke startberettiget før dokumentation foreligger.

Det påviler pony ejeren at dokumentere en sådan ponys ikke trav- eller galopafstamning

Gyldig dokumentation er:

Stambog

Afstamningsbevis ved hjælp af blodprøver/DNA test.

 

§ 3

Ponyerne inddeles i 6 travklasser.

1.       Ponyer under 100 cm.

2.       Ponyer under 110 cm.

3.       Ponyer under 120 cm.

4.       Ponyer under 128 cm.

5.       Ponyer under 135 cm.

6.       Ponyer under 148 cm.

 

 

Ponyer inddeles i 6 monté/ridetrav klasser.

 

 1. Ponyer under 100 cm.
 2. Ponyer under 110 cm.
 3. Ponyer under 120 cm.
 4. Ponyer under 128 cm.
 5. Ponyer under 135 cm.
 6. Ponyer under 148 cm.

 

§ 4

Klassetilmelding

Det er tilladt at melde ponyer op i klasserne, men ikke ned. Undtaget er ved mesterskaber og pokalløb. Ponyens placeringer bliver bogført herefter.

 

§ 5

Prøveløb

Der er obligatorisk prøveløb på løbsdage for nye ponyer samt ponyer, der har været væk fra banen i over 12 mdr. Ponyerne kan starte (hvis de bliver godkendt) samme dag i et løb. Første løb efter prøveløb er uden for præmierækken, hvis det er samme dag som deltagelse i prøveløb, ellers indgår ponyen i præmierækken som de øvrige deltagere i løbene. Første løbstid danner grundlag for handicap i anden løb.

§ 6

Registreringer

Foreningen registrerer alle løbsponyers resultater. Første løbstid for nye ponyer danner grundlag for handicap for det følgende løb. Resultater fra såvel egen, som udenbys/udenlands baner a´jour føres nøjagtigt efter hver løbsdag af JPVFs løbssekretariat, der også registrerer vaccinationsdato, og chipmærkning på alle ponyerne. Det er onyanmelderens pligt at videregive de seneste oplysninger om starter og resultater på andre baner end Vilhelmsborg.

§ 7

Løbsanmeldelse

Anmeldelse af ponyer til løb skal, for at være gyldige ske skriftligt, pr. email eller via hjemmesidens formular senest 6 dage før en løbsdag med angivelse af:

1.       Ponyens navn og alder. ( alder kun 1. gangs tilmeldte )

2.       Kuskens/rytterens navn og alder. ( alder kun 1. gangs tilmeldte )

3.       Væddeløbsfarver. ( Kun 1. gangstilmeldte, eller ved ændring )

4.       Kuskens/rytterens telefonnummer.

5.       Løbsform (klasse m.m.)

6.       Oplysninger om starter og resultater på andre baner end Vilhelmsborg skal oplyses ved anmeldelse.

Det gælder kun de starter og resultater, der ikke i forvejen er registreret af JPVF. Undlades dette, annulleres anmeldelsen.

7.       Anmelderens underskrift ( ved skriftlig tilmelding )

En pony kan kun starte i 2 løb på en løbsdag incl. old boys og prøveløb.

 

§ 8

Annullering af anmeldelse

En indsendt anmeldelse på en pony kan ikke trækkes tilbage, med mindre der foreligger en dyrlægeerklæring eller der på tro og love angives en væsentlig grund. Trækkes en pony ubegrundet, kan det ved gentagelse medføre udelukkelse fra kommende løb. Ubegrundet fravær fritager ikke for betaling af startpenge.

§ 9

Godkendt anmeldelse

En pony betragtes som værende rigtig anmeldt, når den opfylder de i propositionerne og løbsbestemmelserne fastsatte regler. En fejlagtig anmeldt pony indsættes efter løbsudvalgets skøn.

§ 10

Propositioner udfærdiges af et løbsudskrivningsudvalg bestående af mindst 2 personer. I hvert udskrevet løb skal angives følgende:

1.       Løbsnummer

2.       Klasse

3.       Løbets længde

4.       Løbsudskrivning (propositioner)

§ 11

Løbsudvalgets beføjelser

Løbsudskrivningsudvalget har til enhver tid ret til at ophæve eller sammenlægge et løb, hvis der ikke er indgået et tilstrækkeligt stort antal anmeldelser, ligesom et løb kan deles, hvis der er så mange anmeldelser, at det kan lade sig gøre med fordel.

Der ikke er garanti for at ponyen kan starter to gange på en løbsdag, hvis ikke løbsudvalget kan finde passende løb til ponyen.

For at et løb kan afholdes, skal der være mindst 4 anmeldte ponyer.
Ved kun 4 anmeldte ponyer er der kun præmier til 1. og 2. pladsen.

Der skal  minimum være 25 tilmeldte heste for at der afvikles en løbsdag.

 

§ 12

Tidsgrundlaget og distancering
Ponyens 1000 meter tid beregnes efter hvert løb, som tid for løbet gange 1000 divideret med ponyens løbslængde. Er en pony 8 sek. langsommere eller mere fra sit grundlag i løb registreres dette med et dist. Grundlaget udregnes efter de sidste 5 starter. Den dårligste tid smides væk og gennemsnittet af de 4 tider = grundlaget.
For nye ponyer, som ikke har deltaget i 5 løb, og som ikke har nået et stabilt resultat, kan grundlaget beregnes ud fra de opnåede tider, og handicapperens skøn.

 

§ 13

Handicap.
Det normale handicap beregnes ud fra grundlaget, se §12, således at hvis alle ponyer løber egen grundlagstid, vil alle i løbet komme over målstregen på samme tid.
Udgangspunktet er at alle ponyer kan deltage i 2 løb på en løbsdag.
Ponyen får så ekstra handicap beregnet så:
1. Plads = 20 meter
2. Plads = 10 meter
3. Plads = 0 meter
4. Plads = 0 meter
5. til og med sidsteplads = -10 meter. Altså at man rykker 10 meter frem.
F.eks:
Hvis en pony deltager i 2 løb, og får en 2. plads  henholdsvis en 5. plads, får den ingen ekstra handicap. ( + 10 meter - 10 meter ). Dette er kun gældende hvis det er 2 travløb eller 2 montë løb.
De 2 løb kan være et travløb, og et monte.

Old boys: handicappes efter dagens tilmeldte.

 

Det ekstra handicap slettes ved næste sæson.
Handicap for ponyer der kommer fra andre baner, beregnes på tilsvarende måde, ud fra de resultater de har opnået på egen bane.

Eksempel på udregning af ponyernes indbyrdes afstand:
Pony nr. 1 har et grundtal på 3.15.0 min. = 195 sek.
Pony nr. 2 har et grundtal på 3.02.0 min. = 182 sek.
Udregning: 195 sek. : 182 sek. = 1,072
Pony nr. 1 starter ved 1000 m. Pony nr. 2 starter ved 1072 m. Der rundes op eller ned. Pony nr. 2 starter derfor ved 1080 m

 

Der laves propositioner til hver løbsdag – det medfører at man nu skal tilmelde sig bestemte løb. Det betyder at der ikke er garanti for at ponyen starter to gange på en løbsdag.

 

§ 14

Aldersgrænser for kusk og rytter
Man skal være fyldt 8 år den 1. januar i det aktuelle år, men der kan søges dispensation ved bestyrelsen.
Hvis du har en rigtig trav- eller montè licens  så må du deltage i pony løb  til og med det år du fylder 18 .
Ellers er den øvre aldersgrænse 25 år
Dommerkomiteen vurderer hvorvidt rytteren passer til ponyens størrelse og såfremt det ikke er tilfældet har dommerkomiteen ret til at sanktionere.

 

§ 15

Mesterskaber og vandrepokaler

For at kunne deltage i løb om vandrepokaler og mesterskaber skal ponyen have startet mindst 3 gange i sæsonen på Vilhelmsborg. Der kan ikke gives dispensation for ponyer, der aldrig har startet på ponybanen. Dispensation kan kun gives, hvis ponyen har startet 2 gange i løbs sæsonen og hvis der ikke er nok ponyer for at løbet kan afvikles. Ellers henvises til opsamlingsløb. Dispensation gives kun til klubbens egne medlemmer.

§ 16

Vandrepokaler

Vindere af pokaler, der falder for aldersgrænsen har ret til at forsvare pokalen. Dog skal ponyen være startberettiget. Pokalen følger kusk/rytter.

§ 17

Krav til kuske og ryttere

Alle Kuske og ryttere skal være medlem af JPVF eller en af DPVF godkendt forening.

Der kræves licens for at starte en pony i såvel trav og ridetrav. Kusk/rytter skal aflægge teori- og praktisk prøve i løbet af sæsonen. Der uddeles et regelsæt, der er udgangspunkt for den teoretiske prøve. Den praktiske prøve består af såvel kørsel/ridning af pony og forspænding og opsadling af pony.
Afklarende spørgsmål til prøvens indhold rettes til bestyrelsen.

§ 18

Løbsformer

Der findes følgende løbsformer.:

1.       Frit handicap

2.       Klasseløb-handicap efter proportioner

3.       Liniestart.

4.       Autostart

Frit handicap er løb, hvor ponyerne stilles således i starten, at de efter indbyrdes afstand som handicapperen bestemmer efter reglerne i §13, har lige store chancer for at vinde.

Klasseløb er løb, hvor ponyerne stilles efter deres antal point, evt. rekord, højde i henhold. til propositionerne.

Liniestart anvendes ved mesterskaber og der skal være en flagdommer ved 40 m for ponyer under 120 cm. og ved

60 m for ponyer over 120 cm. Ponyerne samles ved 1200/1700 m, når der køres til start.

§ 19

Præsentation:

Alle deltagende ponyer samles i cafeteriesvinget .

Ved dertil givet signal skal ponyerne uopholdeligt begive sig samlet, i kort trav i nummerorden i ydersporet med en ½ ponylængdes mellemrum op forbi dommertårnet, hvor samtlige kuske/ryttere skal hilse på dommeren ved at se op mod denne.

Der vendes  60 m efter dommertårnet og der køres enkeltvis i løbstempo tilbage til cafeteriesvinget.

Her fra køres direkte til startstedet og herefter er ponyerne under starterens kommando.

Ingen løbsdeltager kan fritages for præsentationen.

Uefterrettelighed ved præsentationen medfører straf med mindre forholdet skyldes hændeligt uheld og øjeblikkeligt rapporteres til dommerkomiteen.

§ 20

Flere ponyer med start ved samme distance

Hvis flere konkurrenter skal starte fra samme distance, starter de i en eller flere rækker .  Det laveste nummer i første række, og det laveste nummer i hver række starter nærmest inderbanen, derefter det næstlaveste o.s.v.

§ 21

Voltestart.

Når signal til start gives, skal løbsdeltagerne straks samles ved deres respektive startpladser og rangere ind på plads i nummerorden, samt nøje følge de instrukser, der gives af starteren. Undladelse heraf berettiger starteren til at anmode dommerkomiteen om at bortvise den pågældende og eller bringe straffebestemmelser i funktion.
Når kommandoen "klar" er givet, skal kørslen foregå i jævnt fremadskridende tempo, så alle deltagere, uden at sætte tempoet op, og uden at foretage bratte drejninger, kan være på plads, når starten går. Fra kommandoen KLAR lyder går der 10 sekunder til kommandoen ET, og derefter 5 sekunder til kommandoen TO og derefter 1,8 sekunder til kommandoen KØR.
På kommandoen KØR eller RID skal alle deltagere ligge med front fremefter i kørselsretningen.  

§ 22

Udgået.

§ 23

Tidsmåling

Ved kommandoen KØR eller RID sættes tidsmålingen i gang og gyldig start markeres ved tydelig signal. I tilfælde af omstart gives tydeligt kontrasignal og deltagerne skal stoppe op, og vende om hurtigt og køre/ride tilbage til startstedet.

§ 24

Ponyadfærd

Viser en pony uregerlighed under startforberedelserne eller særlig modvillighed, kan starteren diktere stående start for denne pony, eller beordre den til en anden plads i feltet. Eller efter dommerkomiteens tilladelse bortvise den fra start. Dommerkomiteen er berettiget til i særlige tilfælde, gennem starteren, at meddele konkurrenterne specielle startinstrukser.

§ 25

Programændringer

Enhver form for kuske eller rytterændring kan kun foretages med gyldig grund, ellers tvangsslettes ponyen af programmet. Kusk- eller rytterændring skal godkendes af dommerkomiteen.

§ 26

Ponyhastigheder

Enhver pony skal rides/køres for at opnå bedst mulig placering.   Skønner dommerkomiteen, at denne bestemmelse er blevet overtrådt, skal straffebestemmelser bringes i anvendelse. Det samme er tilfældet overfor en kusk eller rytter, der ikke kan give en tilfredsstillende forklaring på uventet forekommende forandringer i en ponyes løbsform.

§ 27

Opførsel under løb

Råben, skrigen og larmen under løbet er forbudt. En løbsdeltager må aldrig foretage sådanne handlinger, at han   tvinger en konkurrent ud af retning eller ikke kører hvor der er god plads. En løbsdeltager må ikke, når han har det inderste spor, belægge mere end en god sporbredde fra inderkanten, ligesom han heller ikke må komme udenfor banens afstukne grænser. En bagfra kommende konkurrent må aldrig forsøge at passere indenom, med mindre der er god plads. En løbsdeltager må aldrig vige ud af sit spor til fordel for en bagfra kommende konkurrent. Når banens sidste sving før mål er passeret og opløbsmærket er nået, skal den indenfor hvert spor førende pony holde dette til mål er passeret.

§ 28

Risiko under løb

Opstår der under et løb en situation, der syntes at kunne indebære risiko for publikum eller deltagernes sikkerhed, står det dommerkomiteen frit for på et hvilket som helst tidspunkt af løbet, at standse dette ved stærk signalgivning. Deltagerne skal da så hurtigt det kan lade sig gøre standse deres ponyer og samles ved dommertårnet og afvente nærmere ordre. Dommerkomiteen afgør derefter om pågældende løb skal afvikles som omstart. Hvis en eller flere af de i løbet startende ponyer har passeret målstregen før afbrydelsen finder sted, kan løbet ikke annulleres.

§ 29

Ulykke

Såfremt en deltager efter dommerkomiteens skøn forsætlig eller uagtsomt har forårsaget en ulykke under løbet, skal hun/han frakendes retten til præmie og kan om fornødent idømmes bøde eller straf samt evt. udelukkelse, ligesom ponyen skal diskvalificeres.  

§ 30

I omløb eller omstarter foranlediget ved ulykkestilfælde, skal, så vidt forholdene tillader det, alle ponyer, der startede i det tidligere løb starte. Ved omløb annulleres første løb.

 

§ 31


 Udgår se § 21

§ 32

Diskvalificeringer

Ponyer kan diskvalificeres for følgende:

1.       Krydsning, som på et hvilket som helst tidspunkt i løbet generer en eller flere konkurrenter.

2.       Passering af en kantpæl på den forkerte side, eller uden for banens afstukne grænser.

3.       Trængning af en konkurrent.

4.       Krydsning i opløbet.

5.       Skilles kusken/rytteren under løbet ufrivilligt fra sin pony

Yderlig i trav:

1.       Galop. Det er tilladt med 3 korte galopper - efter den 4. er man disket. (en rumler er ikke en galop, men et hjælpetrin.)

2.       Urent trav.

3.       Ved terrænvinding i galop.

4.       Galop i mål.

Diskvalificeringen skal ske uanset om det indtrufne skyldes manglende styrbarhed eller rytterens ridt/kørsel. Dommerkomiteen afgør om diskvalificeringen skal være fuldstændig eller kun medfører en anden placering (deklassering). Går en pony i galop, skal man hurtigst muligt bringe den i trav igen. Dette gøres, hvis man ligger udvendig, ved at trække sig fri af feltet og derefter få ponyen tilbage i trav. Hvis man ligger indvendig og har konkurrenter omkring sig, skal man holde samme fart som de andre og prøve at få ponyen i trav. Lykkes dette ikke, skal man forsøge at trække ponyen ud i yderbanen uden at genere de andre deltagere. Herefter kan man tage sin pony i trav. Er ponyen diskvalificeret eller opgiver en løbsdeltager, skal den pågældende trække sig ud af løbet på en sådan måde, at det ikke genere konkurrenterne.

§ 33

Protest mod løbsafviklingen kan kun rejses af dommerkomiteen eller en løbsdeltager. Fra sidstnævnte skal det ske straks efter løbets afvikling og inden hun/han har forladt banen.  

§ 34

Domstole

De indenfor pony væddeløb i Århus fungerende domstole er:

1.       Dommerkomiteen.

2.       Bestyrelsen.

Afgørelser, der træffes af ovennævnte organer, kan ikke indbringes for domstolene. Overtrædelse af denne paragraf kan medføre udelukkelse.

Dommerkomiteen har hele ansvaret for løbsafviklingen på løbsdagene.

Øvrige sager behandles af bestyrelsen

 

§ 35

 Uomstødelige beslutninger

 Der kan aldrig nedlægges protest mod:

1.       Den af dommerkomiteen endelige fastslåede indløbsrækkefølge.

2.       Diskvalificering eller udeladelse af diskvalificering.

3.       Handicaps.

4.       Starten.

§ 36

Appel

Udelukket fra appel er:

1.       En bestyrelses afgørelse med hensyn til fortolkning af og i henhold til løbsbestemmelserne foretagne ændringer i propositionerne.

2.       En dommerkomites eller en bestyrelses afgørelse med hensyn til sine medlemmers kompetence.

3.       Forbud mod en ponys deltagelse i løb.

Appelmulighed er:

 Kun på generelle ting og ikke de konkret afgørelser på løbsdage. Appel indgives til bestyrelsen.

§ 37

Bødebetaling

Enhver bøde skal, selvom dommen appelleres, erlægges senest næste løbsdag efter dens idømmelse. Bøden kan tilbageholdes af vedkommendes tilgodehavende. Erlægges bøden ikke udelukkes vedkommende fra start.

§ 38

Oplysningspligt

Når en pony første gang anmeldes til løb er man pligtig til at oplyse om eventuel tidligere deltagelse i løb i foreningen eller andensteds. Dette gælder også, hvor ponyen har skiftet navn. Ved overtrædelse sanktioneres med bøde eller udelukkelse.

 

§ 39

Oldboysløb

For at kunne deltage i old-boys løb kræves det:

1.       At ponyen har startet på løbsdagen.

2.       At kusken er fyldt 16 år.

3.       At man er medlem af foreningen  

§ 40

 Udgår se § 16

§ 41

Fremmødetid på løbsdage:

Kuske og ryttere og ponyer, der skal starte i løb skal være på banens område en time før løbene starter.

§ 42

Kuske/rytterudstyr:

Samtlige løbsdeltagere skal være iført væddeløbsfarver, godkendt hjelm, lange lyse benklæder og sort fodtøj. Dispensation til regntøj kan gives af dommerkomiteeen

§ 43

Brug af pisk i køretrav:
Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes, og længden må højst være 130 cm med smeld.

 Den skal under løbet holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden eller på anden måde genere konkurrenterne. Overdreven brug af pisk vurderes af dommerkomiteen. En overtrædelse straffes med bøde eller diskvalificering. I særlig grove tilfælde med udelukkelse. 

§ 44

Brug af pisk, sporer og blinkers i monté/ridetrav:
Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes og længden må ikke overstige 80 cm. Den skal under løbet holdes således, at den ikke er til gene for konkurrenterne. Sporer og blinkers må kun anvendes, når der er indhentet tilladelse hos dommerkomiteen. Overdreven brug af pisk vurderes af dommerkomiteen. En overtrædelse straffes med bøde eller diskvalificering. I særlig grove tilfælde med udelukkelse.  

 

§ 45

Registrering

Alle ponyer, som deltager i køre- og/eller ridetrav registreres af JPVF:

Følgende data registreres:

 1. Ponyens navn
 2. Evt. registreringsnummer
 3. Chipnummer
 4. Stangmål
 5. Tider
 6. Fødselsår
 7. Vaccinationsdato og næste vacsinationsdato
 8. Løbstider
 9. Farver og særlige kendetegn

 

§ 46

Sikkerhedsregler:
Deltagere, der ikke overholder sikkerhedsreglerne udelukkes fra løbsdeltagelse.
Vedrørende trav:

1.       Kusken skal bære godkendt hjelm

2.       Sulkyen skal være i en forsvarlig stand.

3.       Der skal bruges ekstragjord.

4.       Håndstropper på linerne.

5.       Linerne må ikke slæbe.

6.       Fødderne skal være anbragt i bøjlerne.

 

Vedrørende ridetrav:

1.       Rytteren skal bære godkendt sikkerhedshjelm

2.       Anvende sadel, ponypude eller springgjord.

3.       Rytteren skal bruge sikkerhedsvest  .

 

§ 47

Ved old-boys er der ingen pengepræmier, kun ærespræmier og ponyerne får ikke point eller tillæg ved placering i disse løb.

§ 48 udgår

§ 49

Klassificering af ponyer
J.P.V.F. foretager en foreløbig måling af nye ponyer og ponyer under 5 år ved sæson- eller debutstart. Her efter bliver de foreløbig klassificeret. Løbsudvalget forbeholder sig derudover ret til kontrolmåling.  

Der foretages officiel måling af to målere fra Dansk Rideforbund en gang årligt før DM. Reglerne for måling følger Dansk Rideforbunds. Se disse på DRFs hjemmeside (www.DRF.dk).

Ponyer under 8 år kontrolmåles inden start i DM-løb. Tidligst 180 dage før DM.

Ponyer over 8 år, der ikke officielt er målt kontrolmåles ligeledes.
Ved tvivlsspørgsmål vedr. alder afgøres det af løbsudvalget.

§ 50

DM

Ponyer til DM udtages efter landsforeningen DPVFs regler.

§ 51

Dette løbsreglement vil blive brugt til eksaminering af nye licensansøgere.

 

§ 52

Adfærd på løbsdage og ved foreningens arrangementer

Uhensigtsmæssig adfærd fra kuske, ryttere, forældre, hjælpere og øvrige deltagere kan sanktioneres af dommerkomiteen eller bestyrelsen med irettesættelse, bøde, udelukkelse eller bortvisning.Revideret den 1. marts 1996
Revideret den 19. februar 1999
Revideret den 4. april 2000
Revideret den 1. maj 2002
Revideret den 10. september 2003
Revideret den 21. maj 2005

Revideret den 14. marts  2006

Revideret den 28. maj 2006