Vedtægter for Jydsk Pony Væddeløbsforening

 

 

§ 1. Navn

 

                           Foreningens navn er: Jydsk Pony Væddeløbsforening.

 

§ 2. Adresse

 

                           Foreningens adresse er: 

                                                       Jydsk Væddeløbsbane

Observatorievejen 2

                                                       8000 Århus C

 

§ 3. Formål

 

Foreningens formål er at fremme interessen for ponyvæddeløb samt at afholde væddeløbsdage.

 

§ 4. Medlemmer

 

Som medlemmer optages personer, som er interesseret i foreningens formål. Medlemmerne opdeles således: Aktive medlemmer, æresmedlemmer, støttemedlemmer og banko medlemmer.

 

Nr. 1: Aktive medlemmer: Betaler et årligt kontingent, der giver adgang til foreningens aktiviteter.

 

Nr. 2: Æresmedlemmer: Betaler ikke kontingent.

 

Nr. 3: Støttemedlemmer: Betaler et årligt beløb til støtteforeningen.

           

Nr. 4: Bankomedlemmer: Giver adgang til foreningens bankospil

 

§ 5. Øverste myndighed

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af medlemmerne. Generalforsamlingen udpeger en bestyrelse, der nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

§ 6. Stemmeret

 

Alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 2: Vedrørende foreningens økonomiske forhold begrænses stemmeretten til medlemmer over 18 år.

 

Stk. 3: En forælder eller værge til medlemmer under 18 år kan varetage deres stemmeret i stk. 1 og overtage deres stemmeret i stk. 2.

 

§ 7. Generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar måned.
                           Første gang med det nye regnskabsår, bliver februar 2014.

 

Stk. 2: Der indkaldes til generalforsamling med opslag på foreningens hjemmeside, og ved opslag på Jydsk Væddeløbsbane senest 30 dage inden afholdelse.

 

Stk. 3: Dagsordenen til generalforsamlingen er:

                                   

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelse

7.      Valg af to suppleanter

8.      Valg af to revisorer samt en revisor suppleant

9.      Eventuelt

 

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 2 uger før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

 

§ 8. Kontingent

 

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2: Regnskabsåret følge kalenderåret. Første regnskabsår efter generalforsamlingen den 3. november 2012 går regnskabet dog fra 1. oktober 2012 til 31. december 2013.

 

Stk. 3: Kontingentet opkræves for et år ad gangen.

 

§ 9. Udelukkelse

 

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Medlemmer, der ekskluderes, kan appellere bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

 

§ 10. Revision

 

Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges en revisorsuppleant.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer vedtages med mindst to tredje dele af de afgivne stemmer. 

 

§ 12. Ekstra ordinær generalforsamling

 

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes efter forlangende fra bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 2: Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

§ 13. Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

 

                           Stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er foreningens Stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 3: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med 4 på valg de ulige år og 3 på valg de lige år. I tilfælde af stemmelighed gælder formandens stemme for 2 stemmer.

 

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasser. Bestyrelsen nedsætter selv de nødvendige udvalg og udvælger dommere.

 

Stk. 5: På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter der indtræder i bestyrelse, sidder det afgåede bestyrelsesmedlems periode ud.

 

Stk. 6: Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 14. Daglig ledelse

 

Økonomiske beslutninger træffes efter følgende principper:

 

                           Nr. 1: Beslutninger til under kr. 5000 træffes af formanden i samråd med kasseren

 

Nr. 2: Beslutninger til under kr. 10.000 træffes af formanden i samråd med kasseren og et bestyrelsesmedlem

 

Nr. 3: Beslutninger til over kr. 10.000 træffes af formanden i samråd med kasseren og et flertal i bestyrelsen

 

§ 15. Løbsreglement

 

Løbsreglementet kan revideres af bestyrelsen, som skal oplyse om det reviderede på først kommende generalforsamling.

 

§ 16. Opløsning af foreningen

 

Opløsning af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der indkaldt med mindst 30 dages varsel i denne anledning. Tre fjerdedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer skal stemme for, at foreningen opløses. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning henstilles foreningens penge og midler i JPVF´s støtteforening af 25/2 2005 ligesom protokoller, pokaler og andre aktiver opbevares.

 

Stk. 3. Genopstår foreningen ikke inden der er gået 10 år, tilfalder foreningens aktiver Julemærkehjemmet i Hobro.

 

§ 17. Vedtaget

 

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 21. marts 1990.

                           Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 27. februar 1991.

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 4. april 2000

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 25. februar 2005

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2007

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 3. november 2012

Ovennævnte vedtægter er revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2013