Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Vedtægter for Dansk Ponyvæddeløbs Forbund.
(DPF )

§ 1

Organisationens navn er Dansk Ponyvæddeløbs Forbund. (DPF )
DPF er det samlende organ for Ponytravsporten i Danmark.
DPF skal lede, fremme og repræsentere den samlede Ponytravsport i Danmark.

§ 2

Dansk Ponyvæddeløbs Forbund er en landsdækkende forening, der har som formål at varetage aktive Ponyejers/kuskes interesser Som medlemmer i DPF kan optages følgende organisationer:
De i Danmark anerkendte Travselskaber (baner)
Følgende selskaber (baner) er medlemmer ved vedtagelse af nærværende vedtægter:
 • Skive Ponytrav.(SKPT)
 • Fyens Ponytrav og galopklub.
 • Aalborg Ponytrav
 • Nykøbing Falster Ponytrav
 • Bornholms Ponytrav
 • Jydsk Pony Væddeløbsforening. (JPVF)
 • Dansk pony væddeløbsforening (DPV)

§ 3

Medlemskab opnås ved fremsendelse af ansøgning til DPF.
Man skal være medlem senest 1/1 for at deltage i det efterfølgende DM.

§ 4

DPF´s generalforsamling er DPF´s øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i April måned.
Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.
 4. Fastsættelse af kontingent på grundlag af forelagt budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Oplysning om bestyrelse (hver klub stiller med 1 medlem)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DPF i hænde senest 1. marts
Dagsorden med hertil knyttede bilag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.
Begæringen skal indeholde forslag til motiveret dagsorden.
Indkaldelsen skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter at begæringen herom er modtaget.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer i DPFs medlemsorganisationer har adgang til generalforsamlingen.
Medlemmerne udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer der har taleret på DPF´s generalforsamling. Øvrige medlemmer har ikke taleret.
På generalforsamlingen har hver klub 1 stemme.
Bestyrelsen foranlediger referat udarbejdet af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og DPFs formand og udsendes til medlemmerne senest 1 mdr. efter generalforsamlingens afholdelse.
DPFs generalforsamling er åben for pressen, medmindre generalforsamlingen beslutter noget andet.

§ 5

Hver forening vælger 1 bestyrelsesmedlem, som fungerer indtil den pågældende forening udpeger et nyt medlem.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
Bestyrelsens virksomhed skal i øvrigt nærmere beskrives en forretningsorden.
Bestyrelsen fungerer samtidig som løbsdomstol

§ 6

DPFs regnskab skal revideres af en reg. revisor, eller 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Valget gælder for 1 år af gangen. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7

Medlemmer, som ikke følger de på DPF kompetente forsamlinger eller de af bestyrelsen trufne beslutninger, kan af bestyrelsen idømmes bøder eller andre passende sanktioner afhængigt af forseelsens omfang.

§ 8

DPF hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke for DPF. DPF oppebærer alle indtægter.

§ 9

Udtrædelse af DPF kan finde sted med 1 års skriftlig varsel til en 1. januar.
Udelukkelse af DPF kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt et medlem ikke opfylder sine økonomiske forpligtigelser overfor DPF eller foretager dispositioner eller handlinger, der er i strid med DPFs formål eller er i strid med de for DPF vedtagne regler og bestemmelser.

§ 10

DPF tegnes af: formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 11

Til ændring af DPFs vedtægter, optagelse af nye medlemmer, opløsning samt beslutning om udelukkelse kræves vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer.
I tilfælde af opløsning fordeles formuen mellem medlemmerne ligeligt.
Udelukkede eller udmeldte medlemmer kan dog ingensinde gøre krav på andel af forbundets formue.

Jydsk Pony Væddeløbs Forening