Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

LØBSREGLEMENT

Revideret september 2003

§ 1

Ponyer skal være under 148 cm for at være startberettiget. Det er kun tilladt at starte ponyer, der er vaccineret og hvis der kan fremvises gyldig vaccinationsattest.

§ 2

Det er forbudt at starte rene trav- eller galopheste.

§ 3

Ponyerne inddeles i 6 travklasser.

 1. Ponyer under 100 cm.
 2. Ponyer under 110 cm.
 3. Ponyer under 120 cm.
 4. Ponyer under 128 cm.
 5. Ponyer under 135 cm.
 6. Ponyer under 148 cm.

Ponyer inddeles i 2 ridetrav og old-boys klasser.

 1. Ponyer under 120 cm.
 2. Ponyer fra 120 cm.

§ 4

Det er tilladt at melde ponyer op i klassserne, men ikke ned. Undtaget er ved mesterskaber og pokalløb. Ponyens placeringer bliver bogført herefter. En pony kan kun starte i et ordinær løb samt et ridetrav og et old-boys løb.

§ 5

Der er obligatorisk prøveløb på løbsdage for nye ponyer og ponyer, der har været væk fra banen i over 12 mdr. Ponyerne starter (hvis de bliver godkendt) samme dag i et løb dog uden for præmierækken.

§ 6

Foreningen registrerer alle ponyer, der har deltaget i et ponyløb og ponyernes resultater a´jour føres efter hver løbsdag af sekretariatet, der også registrerer vaccinationsdato, og chipmærkning på alle ponyerne.

§ 7

Anmeldelse af ponyer til løb skal, for at være gyldige ske skriftligt eller telefonisk, pr. email eller via hjemmesidens formular senest 6 dage før en løbsdag med angivelse af:

 1. Ponyens navn og alder. ( alder kun 1. gangs tilmeldte )
 2. Kuskens/rytterens navn og alder. ( alder kun 1. gangs tilmeldte )
 3. Væddeløbsfarver. ( Kun 1. gangstilmeldte, eller ved ændring )
 4. Kuskens/rytterens telefonnummer.
 5. Løbsform (klasse m.m.)
 6. Anmelderens underskrift ( ved skriftlig tilmelding )

§ 8

En indsendt anmeldelse på en pony kan ikke trækkes tilbage, med mindre der foreligger en dyrlæge erklæring eller der på tro og love angives en væsentlig grund. Trækkes en pony ubegrundet, kan det ved gentagelse medføre udelukkelse fra kommende løb. Ubegrundet fravær fritager ikke for betaling af startpenge.

§ 9

En pony betragtes som værende rigtig anmeldt, når den opfylder de i proportionerne og løbsbestemmelserne fastsatte regler. En fejlagtig anmeldt pony indsættes efter løbsudvalgets skøn.

§ 10

Proportioner udfærdiges af et løbsudskrivningsudvalg bestående af mindst 2 personer. I hvert udskrevet løb skal angives følgende:

 1. Løbsnummer
 2. Klasse
 3. Løbets længde
 4. Løbsudskrivning (proportioner)

§ 11

Løbsudskrivningsudvalget har til enhver tid ret til at ophæve eller sammenlægge et løb, hvis der ikke er indgået et tilstrækkeligt stort antal anmeldelser, ligesom et løb kan deles, hvis der er så mange anmeldelser, at det kan lade sig gøre med fordel.
For at et løb kan afholdes, skal der være mindst 4 anmeldte ponyer.
Ved kun 4 anmeldte ponyer er der kun præmier til 1. og 2. pladsen.

§ 12

Distancering.
Ponyens 1000 meter tid beregnes efter hvert løb, som tid for løbet gange 1000 divideret med ponyens løbslængde. Er en pony 8 sek. langsommere eller mere fra sit grundlag i løb registreres dette med et dist. Grundlaget udregnes efter de sidste 5 starter. Den dårligste tid smides væk og gennemsnittet af de 4 tider = grundlaget.
For nye ponyer, som ikke har deltaget i 5 løb, og som ikke har nået et stabilt resultat, kan grundlaget beregnes ud fra de opnåede tider, og handicapperens skøn.

§ 13

Handicap.
Det normale handicap beregnes ud fra grundlaget, se §12, således at hvis alle heste løber egen grundlagstid, vil alle i løbet komme over målstregen på samme tid.
For hver 1. plads en pony opnår i sæsonnens løb på banen i viby, får man 20 meter extra, i forhold til den normale beregning. ( gælder ikke JM og DM ).
Det extra handicap slettes ved næste sæson.
Handicap for ponyer der kommer fra andre baner, beregnes på tilsvarende måde, ud fra de resultater den har opnået på egen bane.

Eksempel på udregning af ponyernes indbyrdes afstand:
Pony nr. 1 har et grundtal på 3.15.0 min. = 195 sek.
Pony nr. 2 har et grundtal på 3.02.0 min. = 182 sek.
Udregning: 195 sek. : 182 sek. = 1,072
Pony nr. 1 starter ved 1000 m. Pony nr. 2 starter ved 1072 m. Der rundes op eller ned. Pony nr. 2 starter derfor ved 1080 m

§ 14

For at kunne deltage i løb om vandrepokaler og mesterskaber skal ponyen have startet mindst 3 gange i sæsonen. Der kan ikke gives dispensation for ponyer, der aldrig har startet på ponybanen. Dispensation kan kun gives, hvis ponyen har startet 2 gange i løbssæsonen og hvis der ikke er nok ponyer for at løbet kan afvikles. Ellers henvises til opsamlingsløb. E.v.t. dispensation gives kun til klubbens egne medlemmer.

§ 15

Vindere af pokaler, der falder for aldersgrænsen har ret til at forsvarer pokalen. Dog skal ponyen være startberettiget. Pokalen følger kusk/rytter.

§ 16

Aldersgrænser for ponyer, er 3 år.
Aldersgrænse for kusk og rytter er:
Man skal være fyldt 8 år den 1. januar i det aktuelle år, men der kan søges dispensation.
Ved trav med ponyer:
Hvis ponyen er under 110 cm, må man ikke være over 17 år.
Hvis ponyen er 110 cm. eller højere, er der ingen aldersgrænse hvis man ikke har licens på en rigtig travbane.
Hvis du har en rigtig travlicens som du kan få når du er 16 år, så må du køre ponyløb hos os til du er 18 år.
Ved monté er der ingen øvre aldersgrænse.
Bestyrelsen/dommerne vurderer hvorvidt rytteren passer til ponyens størrelse.

§ 17

Der kræves licens for at starte en pony i såvel trav, ridetrav. Kusk/rytter skal aflægge teori- og praktisk prøve i løbet af sæsonen. Der uddeles et regelsæt, der er udgangspunkt for den teoretiske prøve. Den praktisk prøve består af såvel kørsel/ridning af pony og forspænding og opsadling af pony.
Uddybende spørgsmål til prøven besvares af bestyrelsen.

§ 18

Der findes følgende løbsformer.:

 1. Frit handicap
 2. Klasseløb-handicap efter proportioner
 3. Liniestart.

Frit handicap er løb, hvor ponyerne stilles således i starten, at de efter indbyrdes afstand som handicapperen bestemmer efter bedste skøn, har lige store chancer for at vinde.

Klasseløb er løb, hvor ponyerne stilles efter deres antal point, evt. rekord, højde i h.h. til proportionerne.

Liniestart anvendes ved mesterskaber og der skal være en flagdommer ved 1040 m for ponyer under 120 cm. og ved 1060 m for ponyer over 120 cm. Ponyerne samles ved 1200 m, når der køres til start.

§ 19

Præsentation: Ved dertil givet signal skal ponyerne uopholdeligt begive sig samlet, i kort trav (skridt for galoppere) i nummerorden i andet spor med en ½ ponylængdes mellemrum op forbi dommertårnet, hvor samtlige kuske/ryttere skal hilse på dommeren ved at se op mod denne. Der vendes ca. 40 m efter dommertårnet eller/og køres direkte til startstedet og herefter er ponyerne under starterens kommando. Ingen løbsdeltager kan fritages for præsentationen. Uefterrettelighed ved præsentationen medfører straf med mindre forholdet skyldes hændeligt uheld og øjeblikkeligt rapporteres til dommerkomiteen.

§ 20

Hvis flere konkurrenter skal starte fra samme distance, starter de i en eller flere rækker. Startpladserne afgøres ved lodtrækning med mindre andet udtrykkeligt er bestemt i proportionerne. Det laveste nummer i første række, og det laveste nummer i hver række starter nærmest inderbanen, derefter det næstlaveste o.s.v.

§ 21

Voltestart. Når signal til start gives, skal løbsdeltagerne straks samles ved deres respektive startpladser og rangere ind på plads i nummerorden, samt nøje følge de instrukser, der gives af starteren. Undladelse heraf berettiger starteren til at anmode dommerkomiteen om at bortvise den pågælædende og eller bringe straffebestemmelser i funktion.

Når kommandoen "klar" er givet, skal kørslen foregå i jævnt fremadskridende tempo, så alle deltagere, uden at sætte tempoet op, og uden at foretage bratte drejninger, kan være på plads, når starten går. Fra kommandoen KLAR lyder går der 10 sekunder til kommandoen ET, og derefter 5 sekunder til kommandoen TO og derefter 1,8 sekunder til kommandoen KØR.
På kommandoen KØR eller RID skal alle deltagere ligge med front fremefter i kørselsretningen i den af lodtrækningen bestemte nummerorden.

§ 22

Udgået.

§ 23

Ved kommandoen KØR eller RID sættes tidsmålingen i gang og gyldig start markeres ved tydelig signal. I tilfælde af omstart gives tydeligt kontrasignal og deltagerne skal stoppe op, og vende om hurtigt og køre/ride tilbage til startstedet.

§ 24

Viser en pony uregerlighed under startforberedelserne eller særlig modvillighed, kan starteren diktere stående start for denne pony, eller beordre den til en anden plads i feltet. Eller efter dommerkomiteens tilladelse bortvise den fra start. Dommerkomiteen er berettiget til i særlige tilfælde, gennem starteren, at meddele konkurrenterne specielle startinstrukser.

§ 25

Enhver form for kuske eller rytterændring kan kun foretages med gyldig grund, ellers tvangsslettes hesten af programmet. Kusk eller rytterændring kan kun godkendes af dommerkomiteen.

§ 26

Enhver pony skal rides/køres for at vinde. Det er forbudt, at holde sin pony tilbage under løbet, selvom den eller de foran liggende ponyer tilhører samme ejer. Skønner dommerkomiteen, at denne bestemmelse er blevet overtrådt, skal traffebestemmelser bringes i anvendelse. Det samme er tilfældet overfor en kusk eller rytter, der ikke kan give en tilfredsstillende forklaring på uventet forekommende forandringer i en ponyes løbsform.

§ 27

Råben, skrigen og larmen under løbet er forbudt. En løbsdeltager må aldrig foretage sådanne handlinger, at han derved tvinger en konkurrent ud af retning, forhindre denne i at komme frem, eller tvinger denne til at mindske fart. En løbsdeltager må ikke, når han har det inderste spor, belægge mere end en god sporbredde fra inderkanten, ligesom han heller ikke må komme udenfor banens afstukne grænser. En bagfra kommende konkurrent må aldrig forsøge at passere indenom, med mindre der er god plads. En løbsdeltager må aldrig vige ud af sit spor til fordel for en bagfra kommende konkurrent. Når banens sidste sving før mål er passeret og opløbsmærket er nået, skal den indenfor hvert spor førende pony holde dette til mål er passeret.

§ 28

Opstår der under et løb en situation, der syntes at kunne indebære risiko for publikum eller deltagernes sikkerhed, står det dommerkomiteen frit for på et hvilket som helst tidsppunkt af løbet, at standse dette ved stærk signalgivning. Deltagerne skal da så hurtigt det kan lade sig gøre standse deres ponyer og samles ved dommertårnet og afvente nærmere ordre. Dommerkomiteen afgør derefter om pågældende løb skal afvikles som omstart. Hvis en eller flere af de i løbet startende ponyer har passeret målstregen før afbrydelsen finder sted, kan løbet ikke annulleres.

§ 29

Såfremt en deltager efter dommerkomiteens skøn forsætlig eller uagtsomt har forårsaget en ulykke under løbt, skal hun/han frakendes retten til præmie og kan om fornødent idømmes bøde eller straf samt evt. udelukkelse, ligesom ponyen skal diskvalificeres. Såfremt en deltager efter dommerkomiteens skøn udøver for megen brug af pisken kan hun/han idømmes bøde og evt. udelukkelse eller forbud mod at medbringe pisk i en periode.

§ 30

I omløb eller omstarter foranlediget ved ulykkestilfælde, skal, såvidt forholdene tillader det, alle ponyer, der startede i det tidligere løb starte. Ved omløb annulleres første løb.

§ 31

Skilles kusken/rytteren under løbet ufrivilligt fra sin pony, har hun/han lov til at modtage hjælp til indfangning af og opsidning på ponyen og fuldføre løbet fra det sted, hvor hun/han skiltes fra ponyen. Er det rytteren/kusken umuligt at fortsætte løbet udgår ponyen af løbet.
Alle ponyer anvender normalt voltestart. Alle ponyerne følger ponyen med startnummer 1 i volten, kommandoen lyder KLAR - ET - TO - KØR og løbet er i gang. Når kommandoen KLAR er givet, skal kørslen foregå i et jævnt fremad skridende tempo, så alle deltagere uden at sætte farten op og uden at foretage bratte drejninger kan være på plads, når starten går.
Foreningen bestemmer under hensyn til forholdene, hvor førerhesten skal ligge.

§ 32

Ponyer kan diskvalificeres for følgende:

 1. Krydsning, som på et hvilket som helst tidspunkt i løbet generer en eller flere konkurrenter.
 2. Passering af en kantpæl på den forkerte side, eller uden for banens afstukne grænser.
 3. Trængning af en konkurrent.
 4. Krydsning i opløbet.

Yderlig i trav:

 1. Galop.
 2. Urent trav.
 3. Ved terrænvinding i galop.
 4. Galop i mål.

Diskvalificeringen skal ske uanset om det indtrufne skyldes manglende styrbarhed eller rytterens ridt/kørsel. Dommerkomiteen afgør om diskvalificeringen skal være fuldstændig eller kun medfører en anden placering (deklassering). Går en pony i galop, skal man hurtigst muligt bringe den i trav igen. Dette gøres, hvis man ligger udvendig, ved at trække sig fri af feltet og derefter få ponyen tilbage i trav. Hvis man ligger indvendig og har konkurrenter omkring sig, skal man holde samme fart som de andre og prøve at få ponyen i trav. Lykkes dette ikke, skal man forsøge at trække ponyen ud i yderbanen uden at genere de andre deltagere. Herefter kan man tage sin pony i trav. Er ponyen diskvalificeret eller opgiver en løbsdeltager, skal den pågældende trække sig ud af løbet på en sådan måde, at det ikke genere konkurrenterne.

§ 33

Protest mod løbsafviklingen kan kun rejses af dommerkomiteen eller en løbsdeltager. Fra sidstnævnte skal det ske straks efter løbets afvikling og inden hun/han har forladst banen. Tages protesten til følge kan dommerkomiteen diskvalificere ponyen fra præmierækken og idømme kusk/rytter bøde eller udelukkelse.

§ 34

De indefor pony væddeløb i Århus fungerende domstole er:

 1. Dommerkomiteen.
 2. Bestyrelsen.

Afgørelser, der træffes af ovennævnte organer, kan ikke indbringes for domstolene. Overtrædelse af denne paragraf kan medføre udelukkelse.

§ 35

Der kan aldrig nedlægges protest mod:

 1. Den af dommerkomiteen endelige fastslåede indløbsrækkefølge.
 2. Diskvalificering eller udeladelse af diskvalificering.
 3. Handicaps.
 4. Starten.

§ 36

Udelukket fra appel er:

 1. En bestyrelses afgørelse med hensyn til fortolkning af og i henhold til løbsbestemmelserne foretagne ændringer i proportionerne.
 2. En dommerkomites eller en bestyrelses afgørelse med hensyn til sine medlemmers kompetance.
 3. Forbud mod en ponys deltagelse i løb.

§ 37

Enhver bøde skal, selvom dommen appelleres, erlægges senest næste løbsdag efter dens idømmelse. Bøden kan tilbageholdes af vedkommendes tilgodehavende. Erlægges bøden ikke udelukkes vedkommende fra start.

§ 38

Såfremt man erhverver sig en pony, man ved har deltaget i foreningens løb, har man pligt til at meddele dette til bestyrelsen og hvis man ændre ponyens navn, skal dette ligeledes meddeles. Ved overtrædelse vil straffebestemmelser blive brugt.

§ 39

For at kunne deltage i old-boys løb kræves det:

 1. At hesten har starten på løbsdagen.
 2. At kusken er fyldt 16 år.
 3. At man er medlem af foreningen eller betaler kr. 20,- i gebyr samt start penge.
 4. Galopponyer kan deltage i old-boys/ridetrav, såfremt de er godkendt til trav.

§ 40

Personer der har erhvervet licens til trav eller galopbanerne kan ligeledes erhverve licens til Ponyvæddeløbsbanen, men kan dog kun køre eller ride til og med det fyldte 18 år.

§ 41

Kuske og ryttere og heste, der skal starte i løb skal være på banens område en time før løbene starter.

§ 42

Samtlige løbsdeltagere skal være iført væddeløbsfarver, styrthjelm, lange lyse benklæder og sort fodtøj. Dispentation til regntøj kan gives af løbsledelsen.

§ 43

Forbeholdt trav:
Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes, og længden må højst være 130 cm med smeld. Den skal under løbet holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden eller på anden måde genere konkurrenterne. Overtrædelse straffes af dommerkomiteen med bøde eller udelukkelse. I særlig grove tilfælde med diskvalificering.

§ 44

Forbeholdt galop/ridetrav:
Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes og længden må ikke overstige 80 cm. Den skal under løbet holdes således, at den ikke er til gene for konkurrenterne. Sporer og blinkers må kun anvendes, når der er indhentet tilladelse hos dommerkomiteen. Misbrug af pisk og sporer er forbudt og kan medføre forbud mod brug af dette.

§ 45

Der udstedes certifikat på alle ponyer, som deltager i trav/ridetrav. Foreningen skal have en kopi af hvert certifikat. Certifikatet skal indeholde følgende:
Billede af ponyen, ponyens navn, stangmål, farver og særlige kendetegn, fødselsår og kopi af vaccinationsattest. Løbsudvalget udsteder certifikatet.

§ 46

Sikkerhedsregler:

Sikkerhedsregler:
Deltagere, der ikke overholder sikkerhedsreglerne udelukkes fra løbsdeltagelse.
Vedrørende trav:
Kusken skal bære godkendt hjelm, sulkyen skal være i en forsvarlig stand, der skal bruges ekstragjord, linerne må ikke slæbe og fødderne skal være anbragt i bøjlerne.

Vedrørende ridetrav:
Rytteren skal bære godkendt sikkerheds ridehjelm samt anvende sadel, ponypude eller springgjord.
Sikkerhedsvest anbefales.

§ 47

Ved old-boys er der ingen pengepræmier, kun ærespræmier og ponyerne får ikke point eller tillæg ved placering i disse løb.

§ 48

Vedrørende ridetrav gøres opmærksom på, at dette også er åbent for old-boys ryttere såvel som licensindehavere, vel at mærke, når det gælder ponyer over 120 cm og kun der.

§ 49

Klassificering af ponyer.
J.P.V.F. foretager måling af ponyer, hvorefter de bliver klassificeret. Målingen foretages af de på generalforsamlingen udpegede målemænd, under overværelse af en repræsentant fra bestyrelsen. Nye ponyer, samt ponyer under 5 år måles ved sæsonstart dog senest første gang de bringes til start. Løbsudvalget forebeholder sig dog ret til kontrolmåling. En pony kan kun kontrolmåles en gang i en løbssæson. Undtaget er ponyer, der skal deltage i Danmarksmesterskaber, de kontrolmåles efter udtagelse og ponyer under 8 år kontrolmåles inden start i DM-løb. Hesten må ikke måles mere end 180 dage før DM.

Ved tvivlsspørgsmål vedr. alder afgøres det af løbsudvalget.

§ 50

Ponyer til DM udtages efter landsforeningens regler.

§ 51

Dette løbsreglement vil blive brugt til eksaminering af nye licensansøgere.

Revideret den 1. marts 1996
Revideret den 19. februar 1999
Revideret den 4. april 2000
Revideret den 1. maj 2002
Revideret den 10. september 2003Jydsk Pony Væddeløbs Forening