Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

LOVE FOR JYDSK PONY VÆDDELØBSFORENING.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er: Jydsk Pony Væddeløbsforening.

§ 2. Adresse.

Foreningens adresse er: Skanderborgvej 224, 8260 Viby J.

§ 3. Formål.

Foreningens formål er at fremme interessen for udnyttelse af ponyer til trav og galopløb, samt afholde disse.

§ 4. Medlemmer.

Som medlemmer optages personer, som er interesseret i foreningens formål. Medlemmerne opdeles således: Aktive medlemmer, æresmedlemmer, støttemedlemmer og banko medlemmer.

Aktive medlemmer: Betaler et årligt kontingent, der giver adgang til foreningens aktiviteter samt deltage i oldboys løb.

Æresmedlemmer: Betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive.

Støttemedlemmer: Betaler et årligt beløb og modtager foreningens blad og lignende.

Bankomedlemmer: Giver adgang til foreningens bankospil.

§ 5. Øverste myndighed.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af medlemmerne. Generalforsamlingen udpeger en bestyrelse, der igen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§ 6. Stemmeret.

Alle medlemmer med gyldig medlemsbevis har stemmeret på generalforsamlingen. Afstemning efter simpel flertal. Vedr. foreningens økonomiske forhold begrænses stemmeretten til medlemmer over 18 år eller varetages af deres forældre.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Bankomedlemmer har ikke stemmeret.

§ 7. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i første kvartal og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  8. Valg af målemænd.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 1 uge før generalforsamlingen

§ 8. Kontingent.

Kontingent og løbskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet opkræves for et år ad gangen. Løbskontingentet opkræves 8 dage før løbsdeltagelse. Løbskontingent: Løbsdeltagere skal løse løbskontingent for en løbssæson ad gangen. Daglicens: Daglicens kan kun løses til ordinære løb en gang indenfor en løbssæson. Dog skal løbsreglementets krav være opfyldt.

§ 9. Udelukkelse.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Medlemmer, der ekskluderes, kan appelere bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 10. Revision.

Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
Der vælges en revisorsuppleant.

§ 11. Lovændringer.

Lovændringer vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer.

§ 12. Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes efter forlangende fra bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer, der er stemmeberettigede. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af dets medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens myndige medlemmer. Ikke myndige medlemmers interesse kan varetages af deres forældre, dets formynder eller lignende og kan derfor modtage valg til bestyrelsen og være i denne sålænge barnet er medlem af foreningen. (fratræder ved førstkommende generalforsamling). Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen med 4 på valg de lige år og 3 på valg de ulige år. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer samt nedsætter de nødvendige udvalg samt dommere. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, sidder det afgående bestyrelsesmedlems periode ud. Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 14. Daglig ledelse.

Foreningen tegnes af formanden. Post og bankfuldmagt varetages af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 15. Love for løbsafvikling.

Love for løbsafvikling, løbsudskrivning osv. Findes særskilt fra disse love, men kan revideres af bestyrelsen, som skal forelægge det på førstkommende generalforsamling.

§ 16. Opløsning af foreningen.

Opløsningen af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 14 dages varsel i den anledning. Tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for, at foreningen opløses. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 17. Fond.

I tilfælde af foreningens opløsning henstilles foreningens penge og midler i en fond, ligesom protokoller, pokaler og andre aktiver opbevares. Genopstår foreningen ikke inden der er gået 10 år, tilfalder det foreningen for væddeløbs interesseret ungdom på Jydsk Væddeløbsbane.

§ 18. Vedtaget.

Ovennævnte love revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1990.
Ovennævnte love revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1991.
Ovennævnte love revideret og vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 4. april 2000.2000-04-17/JCTJydsk Pony Væddeløbs Forening